لینک ها

جمع

مولادهارا

تظاهرات فیزیکی: شبکه لگنی
تعداد گلبرگ/شبکه ​​فرعی: ۴
عنصر: زمین
کنترل: اندام های دفع و تولید مثل
ویژگی ها: بی گناهی، خرد، بی باکی
محل روی دست: پاشنه کف دست

چاکرای مولادهارا که در زیر استخوان خاجی قرار دارد، به ما معصومیت و خرد می بخشد. معصومیت بدون محدودیت شرطی شدن و تعصب به ما شادی می بخشد، کیفیتی که می توان در کودکان کوچک یافت. این کیفیت با بزرگ شدن و ایجاد حس منیت و تمایلات خودخواهانه کاهش می یابد. خوشبختانه این معصومیت ذاتی هرگز از بین نمی رود و می تواند با تمرین مدیتیشن ساهاجا یوگا به ما بازگردد. مانند خورشیدی است که ابرها آن را پوشانده، اما پس از عبور ابرها دوباره می درخشد.