چاکراها

لینک ها

spot_img

مولادهارا

تظاهرات فیزیکی: شبکه لگنیتعداد گلبرگ/شبکه ​​فرعی: ۴عنصر: زمینکنترل: اندام های دفع و تولید مثلویژگی ها: بی گناهی، خرد، بی باکیمحل روی دست:...

قلب

تظاهرات فیزیکی: شبکه قلبیتعداد گلبرگ/شبکه ​​فرعی: ۱۲ عددعنصر: هواکنترل: قلب، ریه، استخوان جناغویژگی ها: شادی، شفقت، احساس امنیت، عشق، مسئولیتمحل روی دست:...

نابی

تظاهرات فیزیکی: ناف / شبکه خورشیدیتعداد گلبرگ/شبکه ​​فرعی: 10 عددعنصر: آبکنترل: معده، روده، کبد، طحالویژگی ها: جستجو، آرامش، سخاوت، رضایت، توجه خالص،...

سوادیستان

تظاهرات فیزیکی: شبکه آئورتتعداد گلبرگ/شبکه ​​فرعی: ۶ عددعنصر: آتشکنترل: کلیه، کبد، طحال، پانکراس، رحم، رودهویژگی ها: خلاقیت، توجه خالص. میل ناب، دانش...