فواید مدیتیشن

سیستم عصبی بدن، که بخشی از یک مکانیسم کنترل فوق العاده پیچیده است، به سه قسمت تقسیم می شود. سیستم های عصبی مرکزی، محیطی و خودمختار. این سیستم‌ها نحوه عملکرد و درک جهان خود را از طریق حواس کنترل می‌کنند و...

ویدیوها

پوسترهای مرتبط

اطلاعات بیشتر

سوادیستان

تظاهرات فیزیکی: شبکه آئورتتعداد گلبرگ/شبکه ​​فرعی: ۶ عددعنصر: آتشکنترل: کلیه، کبد، طحال، پانکراس، رحم، رودهویژگی ها: خلاقیت، توجه خالص. میل ناب، دانش...

نحوه شوبیت کردن یا زدن با کفش

میشینیم روی مادر زمین وبندن میزنیم و کفش چپمان را در آورده و در کنار دستمان میگذاریم۰ دو دستمان را روی مادر زمین...

فواید مدیتیشن

سیستم عصبی بدن، که بخشی از یک مکانیسم کنترل فوق العاده پیچیده است، به سه قسمت تقسیم می شود. سیستم های عصبی مرکزی،...

مدیتیشن چیست؟

با وجود همه محبوبیت آن، امروزه تعداد کمی از ما واقعاً می دانیم مدیتیشن چیست. برخی مدیتیشن را تمرکز ذهنی بر چیزی می...